Přepravní a rezervační podmínky a naše garance

Toto jsou obchodní podmínky společnosti TAFI, s.r.o., se sídlem Na Břehu 298/25, Praha 9 - Vysočany, 190 00, IČ: 289 08 473.

Zákazník, který využije služeb společnosti TAFI, s.r.o., se sídlem Na Břehu 298/25, Praha 9 - Vysočany, IČ: 289 08 473, plně přijímá tyto obchodní podmínky a podpisem objednávky či smlouvy, zadáním objednávky online přes webové stránky nebo odsouhlasením potvrzené objednávky deklaruje výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami, na které objednávka či přepravní smlouva odkazuje. Zákazník, který s těmito podmínkami nesouhlasí, není oprávněn uzavřít se společností jakýkoliv smluvní dokument nebo zadat objednávku přes webové stránky společnosti.

Pokud není sjednáno jinak, všechny přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou výhradně poskytovány registrovanými vozy taxi bez taxametru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 21 odst. 4 na základě předchozí písemné smlouvy, a u vícemístných vozů s kapacitou nad 9 osob včetně řidiče pak jako příležitostná osobní silniční doprava.

Společnost – společností je přepravce nebo zprostředkovatel přepravy TAFI, s.r.o., se sídlem Na Břehu 298/25, Praha 9 - Vysočany, IČ: 289 08 473, který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto obchodních podmínek

Zákazník – osoba či společnost, která využívá služeb společnosti na základě objednávky či smlouvy

Služba/přeprava – samotná přeprava nebo zprostředkování přepravy, cestovní služby, případně jiné služby pro zákazníka, vykonávaná či zprostředkovaná společností

Řidič – řidič je zaměstnancem TAFI, s.r.o., nebo se jedná o smluvního řidiče, kterému společnost TAFI, s.r.o., zprostředkovává přepravní službu.

Způsoby objednávek

Veškeré služby zajišťujeme formou objednávek. Objednávky lze realizovat online přes naše webové stránky, dále pak přes e-mail nebo telefonicky. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytnutí služeb společností zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické,objednávky pomocí e-mailové nebo objednávky vytvořené přes webové stránky přes e-mail. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená společností. Společností potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby a termín realizace.

Platby

V hotovosti

Při platbě transferu nebo jiné služby v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce společnosti pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, tj. britskou libru (GBP), euro (EUR), americký dolar (USD) a další. Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený společností, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace.

Platební kartou

Pokud platí zákazník debetní nebo kreditní kartou on-line, je možné provést platbu v následujících měnách – CZK, EUR, GBP a USD. Pokud platí zákazník přímo u řidiče nebo zástupci společnosti je možné provést platbu pouze v CZK a pouze kartami, jejichž loga jsou zobrazena na webových stránkách společnosti. Pokud platí zákazník předem on-line, řidič nebo zástupce společnosti je o platbě informován, není nutné např. tisknout potvrzení o platbě atd.

Bankovním převodem

Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na vyžádání. Společnost může požadovat uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky, v opačném případě je oprávněna objednávku zrušit. Faktury mohou být vydány pouze v následujících měnách – CZK, EUR, USD nebo GBP. U faktur vystavených pro zahraniční odběratele, kde je cena přepravy nižší než 5 000 Kč, je společnost oprávněná účtovat manipulační poplatek 200 Kč za přijetí zahraniční platby.

On-line platby

Společnost TAFI s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za chybu, kterou muže způsobit systém při automatickém počítaní ceny služeb on-line . V případě že klient objednal si službu on-line a cena za tuto službu mu byla špatně spočítaná systémem ale klient tuto cenu již uhradil, bude klientovi opět spočítaná cena podle daných směrnic a znovu klientovi bude cena sdělena. Pokud klient s novou cenou souhlasí a tato cena je vyšší než částka,kterou klient již uhradil,klient doplatí rozdíl.

Klient nemůže domáhat od společnosti TAFI s.r.o. uskutečnění služby/zakázky za cenu, kterou špatně spočítal systém on-line a kterou klient již uhradil.

Pokud klient s danou novou cenou nesouhlasí bude mu částka, kterou uhradil vrácena.

Daňový doklad; potvrzení o přijetí platby (zálohy)

U plateb provedených přímo u řidiče (platební kartou nebo v hotovosti) bude řidičem v den přepravy vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných on-line přes webové stránky společnosti bude zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí zálohy na objednanou službu. Finální daňový doklad k on-line zaplacené záloze vystavuje společnost na vyžádání. Pokud zákazník platí na fakturu (bankovním převodem), fakturu vystavuje společnost a cena zahrnuje DPH. Pokud doklad vystavuje přímo smluvní řidič, daňový doklad může a nemusí zahrnovat DPH, a to v závislosti na tom, zda je nebo není daný řidič registrovaným plátcem DPH. Všechny uvedené ceny společností jsou koncové a zahrnují případné DPH.

Způsob úhrady za zpáteční cestu

Pokud rezervace obsahuje zpáteční cestu nebo větší počet cest, může zákazník zaplatit celkovou částku buď najednou, nebo zaplatit za každou cestu zvlášť. Řidičem bude vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení s uvedením přesné zaplacené částky. Pokud byly uhrazeny obě cesty, předloží zákazník řidiči na zpáteční cestě potvrzení o zaplacení.

Zálohové platby

U objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo Prahu, u vybraných limuzín (např. Hummer H200, Lincoln TC120, Mercedes Maybach, Mercedes-Benz S class ), výletů, velkých akci , objednávek pro větší skupiny nebo u letecké přepravy může společnost požadovat uhrazení zálohy, nebo celkové částky předem, která musí být zaplacena minimálně 24 hodin (v některých případech až 5 dní ) před stanoveným časem vyzvednuti / začátkem akce. V takových případech bude společnost zákazníka o nutnosti složení zálohy (případně uhrazení celkové částky ) a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy (případně celkové částky ) má společnost právo bez náhrady objednávku zrušit.

Změny rezervace a storno podmínky

Běžná doprava (transfery)

Pokud si přeje zákazník z nějakého důvodu změnit nebo zrušit svou rezervaci, může to učinit prostřednictvím rozhraní webových stránek společnosti – http://www.pragueairporttaxi.com/, zasláním e-mailu nebo telefonicky před odjezdem – a to alespoň dvě hodiny před časem vyzvednutí. Pokud již zákazník za přepravu zaplatil a přepravu zrušil v požadovaném čase, vrátí mu společnost všechny peníze zpět, případně služba nebude fakturována.

Doprava s místem vyzvednutí mimo Prahu

Změny a storno transferů, u kterých není místo vyzvednutí v Praze, podléhají odlišným storno podmínkám. Zrušení musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek. Důvodem uplatnění 100% storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.

Limuzíny

Na změny a storno limuzín (jako je Hummer H200, Lincoln TC120, Mercedes Maybach, Mercedes-Benz S class) se vztahují odlišné storno podmínky než u běžných transferů. Zrušení rezervace musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek. Důvodem uplatnění 100% storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.

Vrácení peněz, kompenzace

Pokud zákazník zrušil předplacenou službu on-line a má nárok na vrácení peněz, peníze budou automaticky vráceny zpět na kartu, která byla použita při placení objednávky. V opačném případě musí být veškeré nároky na vrácení peněz a nároky na náhradu případné škody podány do 30 dnů písemně nebo e-mailem. Po uplynutí této lhůty již nemá zákazník žádný nárok na vrácení peněz (kompenzaci). Případná stížnost zákazníka však bude i tak řádně prošetřena. Kompenzace způsobené škody/nepříjemnosti je omezena na maximální částku, jež se rovná ceně dopravy u jednotlivé rezervace, avšak nepřevyšující částku 2 000 Kč.

Stížnosti

V případě jakéhokoliv problému je třeba následovat tento postup vyřizování stížností. Chce-li zákazník využít nárok na náhradu škody, musí společnost v případě jakéhokoliv problému neprodleně informovat o nastalé situaci. V případě, že zákazník nemůže najít svého řidiče nebo má jakýkoliv jiný problém s konkrétní objednanou službou, neprodleně společnost kontaktuje telefonicky na sdělené telefonní číslo. V případě, že problém nebude vyřešen okamžitě nebo v požadované míře, sdělí tuto skutečnost zákazník společnosti emailem nebo písemně a uvede všechny podrobnosti k dané stížnosti. Stížnost bude následně prošetřena v co nejkratší možné době, zpravidla během několika dnů.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory a zachovávat jeho čistotu. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou společnosti či objednanému přepravci svým jednáním způsobí.

Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas, viz důvody uvedené výše.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 16. března 2016. V případě změn těchto podmínek, kterou si společnost vyhrazuje, jsou pro zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k podpisu smlouvy či odeslání platné objednávky.Рейтинг@Mail.ru